Algemene Voorwaarden van Yv’s cup of tea Coaching

Coaching gaat om de ontwikkeling van mensen waarbij altijd gecoacht wordt naar een situatie die wenselijker is dan de huidige.
(Bron: Het handboek voor coaching van Alex Engel)

Deze overeenkomst bestaat tussen coach, Yvonne van Hilten en gecoachte.

* Elk coachingstraject wordt gestart met een gratis oriëntatiegesprek waaruit duidelijk 

zal worden of:

  • – er een basis van vertrouwen is;
  • – er een persoonlijke klik is;
  • – er overeenstemming is over de aanpak en de haalbaarheid van doelstellingen. 

Komen coach en gecoachte overeen dat er een coachingstraject wordt aangegaan, dan zullen vanaf het eerstvolgende gesprek de gehanteerde tarieven worden berekend. Het oriëntatiegesprek kan ook een telefoongesprek zijn. 

* Het aantal coachingsgesprekken, de duur en de frequentie ervan, hangen af van de vraagstelling en de urgentie. Gemiddeld duurt een coachingsgesprek één tot anderhalf uur en bestaat een coachingstraject uit 6 sessies, die naar behoefte in overleg met gecoachte zullen worden ingepland en indien noodzakelijk worden uitgebreid.

* Gedurende de coachingsgesprekken werken coach en gecoachte samen aan het bereiken van de door gecoachte geplaatste doelen. De coach faciliteert tijdens deze gesprekken en gebruikt daarbij verschillende technieken en oefeningen. Ook verplicht de coach zich om voldoende tijd te steken in de voorbereiding van het coachingsgesprek met gecoachte.

Gecoachte gaat ermee akkoord dat hij/zij taken en opdrachten mee kan krijgen die tussen de verschillende coachingsessies door dienen te worden uitgevoerd ter ondersteuning van het behalen van de gestelde leerdoelen. Gecoachte begrijpt ook dat het niet uitvoeren van de taken en opdrachten invloed heeft op de resultaten van de coaching. Alle oefeningen en materialen die tijdens de coachingsgesprekken ter ondersteuning worden gebruikt en/of uitgereikt, blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de coach.

* Betrokkenheid, toewijding, openheid en eerlijkheid zijn de ingrediënten voor een goed resultaat van het coachingstraject. Gecoachte houdt zich aan de gemaakte afspraken tijdens het coachingstraject en is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veranderingen en het behalen van zijn/haar doelen. Coach en gecoachte komen overeen dat problemen of belemmeringen die stagnerend kunnen zijn voor het resultaat, altijd op basis van vertrouwen besproken zullen worden. Gecoachte begrijpt dat het niet bespreekbaar maken van obstakels of hindernissen effect heeft op het coachingstraject.

* De gesprekken vinden in principe plaats bij de coach thuis. Op verzoek van gecoachte kan dit ook op een door gecoachte gewenste plek. Dit is afhankelijk van de aard van de sessies, de voorkeur van de gecoachte en de reisafstand. Als de coachingsgesprekken niet bij de coach thuis zullen plaatsvinden maar op verzoek van gecoachte op een nader te bepalen locatie, dan zullen reiskosten berekend worden. Deze kosten zijn: € 25,00 per reis uur verhoogd met € 0,25 per gereden kilometer. De bedragen zijn exclusief BTW.

* Zowel coach als gecoachte kunnen te allen tijde het coachingstraject beëindigen. Deze beëindiging zal altijd wel moeten worden toegelicht. Bij (vroegtijdige) beëindiging van het coachingstraject blijft de geheimhoudings- en betalingsverplichting onveranderd.

* Gecoachte begrijpt dat de coach geen medische adviezen mag geven. De coach is geen gediplomeerd arts, psycholoog of psychiater en verleent alleen diensten daar waarin zij opgeleid is. Bij geringe twijfel zal de coach het coachingstraject altijd beëindigen en gecoachte doorverwijzen naar professionele instanties.

* Gecoachte komt overeen om de coach per sessie het op dat moment geldende tarief inclusief BTW te betalen tot het moment dat deze overeenkomst gewijzigd wordt. Indien gewenst zal per sessie een Tikkie door coach worden verstuurd die binnen 14 dagen dient te worden voldaan. De factuur zal in dit geval via mail achteraf worden verstuurd. 

Als niet met een Tikkie kan worden betaald, dient de factuur eveneens binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien er sprake is van een geaccordeerde offerte zal het volledige bedrag voorafgaand aan de coaching binnen de geldende betalingstermijn moeten worden voldaan. 

Omdat coaching wél vrijwillig maar niet vrijblijvend is, zal voor afspraken die niet worden nagekomen of die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, het volledige tarief van
een coachingsessie inclusief BTW worden berekend.

* Wanneer de gecoachte zich op advies of verzoek van derden laat coachen, kan dit alleen wanneer de gecoachte hier ook echt zelf achter staat. Wanneer er door derden om terugkoppeling wordt gevraagd, zal dit altijd door de gecoachte zelf worden gegeven. Indien gewenst kan de coach hierbij aanwezig zijn. De benodigde tijd en reiskosten zullen volgens eerder genoemde tarieven berekend worden.

* Alles wat binnen de coachingsessies besproken wordt, valt onder geheimhouding. De aantekeningen die de coach tijdens het traject maakt, zijn te allen tijde beschikbaar voor gecoachte om te worden ingezien. Coach maakt geen gespreksverslagen. De gecoachte zal na iedere sessie een reflectieverslag maken en dit uiterlijk één week voor de volgende sessie via mail aan de coach toesturen.